ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೈಠಕ್

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೈಠಕ್
Activities
favorite_border
10 Sep 12:00 AM
Until 10 Sep, 11:59 PM 23h 59m

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೈಠಕ್

   ಹಾವೇರಿಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೈಠಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು
Scan QR Code
Age Group
All