ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್‌

ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್‌
Activities
favorite_border
10 Sep 12:00 AM
Until 10 Sep, 11:59 PM 23h 59m

ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್‌

ಕೋಲಾರದ ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್‌ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಬೈಠಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು, ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯ್ತು

Scan QR Code
Age Group
All