ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎರಡನೇ ಬೈಠಕ್

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎರಡನೇ ಬೈಠಕ್
Activities
favorite_border
27 Aug 12:00 AM
Until 27 Aug, 11:59 PM 23h 59m

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎರಡನೇ ಬೈಠಕ್

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎರಡನೇ ಬೈಠಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ನಡೆಯಿತು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

Scan QR Code
Age Group
All