ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಬೈಠಕ್‌

ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಬೈಠಕ್‌
Activities
favorite_border
10 Sep 12:00 AM
Until 10 Sep, 11:59 PM 23h 59m

ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಬೈಠಕ್‌

ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಬೈಠಕ್‌ ನಡೆಯಿತು. ಬೈಠಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು, ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯ್ತು
Scan QR Code
Age Group
All