ದಾವಣಗೆರೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬೈಠಕ್

ದಾವಣಗೆರೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬೈಠಕ್
Activities
favorite_border
27 Aug 12:00 AM
Until 27 Aug, 11:59 PM 23h 59m

ದಾವಣಗೆರೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬೈಠಕ್

ದಾವಣಗೆರೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬೈಠಕ್ ನಡೆಯಿತು. ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯ್ತು
Scan QR Code
Age Group
All